Privacybeleid - vangop.nl

Privacy-beleid - schalkhaar.vangop.nlPrivacy-beleid - vangop.nl

 

 

Privacyverklaring voor de VangOp webapplicatie
Deze privacyverklaring is bestemd voor scholen die het kinderopvang programma “VangOp” gebruiken. Deze applicatie is ontwikkeld door PanSign Communicatie b.v., John F. Kennedylaan 8, 5981 XC  Panningen, hierna “PanSign” genoemd, die tevens eigenaar is van het programma en houder van alle auteursrechten hierop. Bij het gebruik van het VangOp programma door klanten van PanSign kan PanSign toegang krijgen tot persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij zorgvuldig en veilig met deze gegevens omgaan. 

PanSign verwerkt uw persoonsgegevens zodanig dat uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bureau en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.  

Persoonsgegevens die wij verwerken
PanSign verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het VangOp programma en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van het VangOp programma gaat u ermee akkoord dat wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die in de VangOp applicatie verwerkt kunnen worden: 

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
Van de ouder of verzorger:

 • NAW
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Foto
 • IBAN
 • Gebruikers ID

Van het kind:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Foto
 • Medische gegevens zover van toepassing, zoals allergie, lichamelijke bijzonderheden, etc.

Van eventuele verzorgers en/of contactpersonen:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PanSign/het systeem VangOp verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens anders dan kenmerken door een foto en eventuele persoonlijke kenmerken die nodig zijn voor de uitoefening van het vak ‘Kinderopvang’ (lees” dieetwensen/lichamelijke beperkingen die perse noodzakelijk zijn).

Waarom we uw gegevens nodig hebben
PanSign verwerkt deze persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 • voor eventuele mailwisselingen tussen VangOp en gebruikers en PanSign ter verbetering en verwerking van het systeem.
 • de juiste werking van de VangOp applicatie te kunnen garanderen conform de met u afgesloten overeenkomst.
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • PanSign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (hiervoor vragen wij uw expliciet vooraf toestemming).

 

Hoe lang we gegevens bewaren
PanSign zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de overeenkomst verstrekt PanSign de persoonsgegevens aan de opdrachtgever indien gewenst (Export bestand met persoonlijke gegevens). PanSign zal alleen die persoonsgegevens bewaren waartoe zij wettelijk verplicht is. Voor de belastingdienst is dat zeven jaar na beëindiging van de overeenkomst. 

 

Delen met anderen
PanSign verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PanSign sluit gelijk met de overeenkomst een verwerkersovereenkomst af met opdrachtgevers waarin PanSign zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming de rol van verwerker vervult. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar theo@pansign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PanSign zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiliging
PanSign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De concrete invulling daarvan is omschreven in de verwerkersovereenkomst. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met theo@pansign.nl Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. 

 

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. De gebruikers van de VangOp applicatie worden hiervan per email op de hoogte gesteld. De hier getoonde versie is van  15 april 2019.